หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดนโยบายจัดหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมถึง เป้าหมายในการผลิต จัดทำวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  การแปรรูปผักและผลไม้ 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0740301 กำหนดนโยบายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์องค์กรในการบริหารการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.กำหนดนโยบายพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

0740302 จัดทำวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0740303 บริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.จัดสรรบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตรงตามลักษณะงานและปริมาณงานและตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.จัดสรรทรัพยากรด้านซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตรงตามลักษณะงานและปริมาณงานและตามนโยบายของสถานประกอบการ
3.บริหารงบประมาณด้านซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการกำหนดนโยบายจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการจัดทำวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ทักษะในการบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ วางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร 2. ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินความรู้และทักษะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. กำหนดนโยบายงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. จัดทำวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. บริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ วางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น นโยบาย การบริหารอำนาจหน้าที่ คุณธรรม การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการ การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ 2. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับกำหนดนโยบายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
ถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้