หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-063ZA
FPC-VFD-5-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ และกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0740201 วางแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1. กำหนดแบบ ชนิดและประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามประเภทของการแปรรูปผักและผลไม้และตามนโยบายของสถานประกอบการ
2. กำหนดงบประมาณจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

0740202 วางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.กำหนดระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามประสิทธิภาพของเครื่องจักรและตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.กำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร
3. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามคู่มือการใช้งานของเครื่องจักรและตามนโยบายของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการวางแผนการใช้และจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการวางแผนการทำงาน การใช้แผนภูมิความคิด (mind map) เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้และจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. วางแผนการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดหาและการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาในระหว่างการผลิต และในระหว่างการหยุดเครื่องจักรหรือกิจกรรมหยุดโรงงานเพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 2. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้