หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถควบคุมการดำเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  การแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0740101 วางแผนการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้สนิทตามหลักการ

1.กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ
2. สร้างแนวคิดและออกแบบข้อกำหนดของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามนโยบายของสถานประกอบการ
3.คำนวณงบประมาณที่ใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการ

0740102 ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้

1.พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นมาได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0740103 สรุปรายงานผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้

1.บันทึกและรายงานผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. สรุปผลการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร 2. ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ความรู้ด้านการประเมินผลการดำเนินโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในทักษะและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร และการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ตามหลักการทางวิชาการ 2. ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. สรุปรายงานผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ พัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1. การออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและ อุปกรณ์ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการในการปรับเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อให้ได้ลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติที่ต้องการตามนโยบายของสถานประกอบการ 2. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น 3. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการดำเนินการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการสรุปรายงานผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้