หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานตรวจสอบระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารงานตรวจสอบระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารจัดการบุคลากรสำหรับงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0730301 บริหารจัดการงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

1. จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามลักษณะงานและปริมาณงานรวมถึงตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามลักษณะงานและปริมาณงานรวมถึงตามนโยบายของสถานประกอบการ
3.จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรด้านระบบการติดตามและประมวลผลในการควบคุมและประกันคุณภาพได้ถูกต้องตามลักษณะงานและปริมาณงานรวมถึงตามนโยบายของสถานประกอบการ
4. จัดทำขั้นตอนประเมินบุคลากรด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

0730302 วางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์นโยบายขององค์กรและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของสถานประกอบการ
3.จัดทำแผนการตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

0730303 วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

1.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.สรุปและรายงานผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการบริหารจัดการงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการทำแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ 3. ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูป 4. ทักษะในการรายงานผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ความรู้เกี่ยวกับวางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินทักษะและความรู้ด้านบริหารจัดการสำหรับงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ วิเคราะห์และประเมินผลตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3. บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรด้านระบบการติดตามและประมวลผลในการควบคุมและประกันคุณภาพ 4. วางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 5. วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจัดการสำหรับงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการบริหารจัดการงานตรวจสอบและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบคุณภาพกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้