หน่วยสมรรถนะ

ยืนยันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ยืนยันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ ยืนยันคุณภาพของกระบวนการผลิต และยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0730201 ยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

1.สำรวจคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.วิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.บันทึกข้อมูลและสรุปผลคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปใช้ในการผลิตได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0730202 ยืนยันคุณภาพของกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้

1. ตรวจสอบข้อมูลบันทึกของการผลิตและการควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนการผลิตและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ตรวจสอบคุณภาพของขั้นตอนการผลิตได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนการผลิตและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0730203 ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1.สำรวจคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.บันทึกข้อมูลและสรุปผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต 2. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการผลิต 3. ทักษะในการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการยืนยันรายละเอียดลักษณะของวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต 2. ความรู้เกี่ยวกับการยืนยันการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสามารถยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ ยืนยันคุณภาพกระบวนการผลิต ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ยืนยันคุณภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ยืนยันคุณภาพชองผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ยืนยันกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการ ยืนยันคุณภาพของกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้