หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0730101 กำกับดูแลการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้

1. ชี้แจงนโยบายและระเบียบการปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานงานตรวจสอบและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. รายงานปัญหาในการตรวจสอบและประกันคุณภาพการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0730102 แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1.วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามแนวทางและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. กำหนดวิธีการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามแนวทางและนโยบายของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน 3. ทักษะในการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. ความรู้ด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะด้านการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ 2.วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป หมายถึง ปัญหาของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในขณะตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป และปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ยืนยันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้