หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต ถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน การผลิต รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (GMP) ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0720201 วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจของ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปเพื่อวาง แผนพัฒนาวิธีการผลิตได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์สภาวะและปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตของสายการผลิตได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

0720202 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุแนวทางในการปรับปรุงกระบวน การผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตาม นโยบายของสถานประกอบการ
2. จัดทำแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต ในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและข้อกำหนดของ สถานประกอบการ

0720203 ปรับปรุงและถ่ายทอดความรู้ กระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้

1.ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรได้อย่างถูกต้องตามแผนและนโยบายของสถานประกอบการ
2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามแผนและนโยบายของสถานประกอบการ
3. อบรมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแปรรูปผักและผลไม้ให้บุคลากรในสายการผลิตได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
4. อบรมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารให้กับบุคลากรในสายการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP)และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อม ตามประเทศคู่ค้าของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จัดทำแผนปรับปรุง กระบวนการผลิต 2. ทักษะในการถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต อาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัย อาหารและสิ่งแวดล้อมตามประเทศคู่ค้าของสถานประกอบการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวน การผลิต จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต ถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต รวมถึง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมตามประเทศคู่ค้า ของสถานประกอบการ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ข้อมูลและ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ 2. จัดทำแผนปรับปรุง กระบวนการผลิตในการแปรรูปผัก และผลไม้ 3. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความ ปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมตามประเทศคู่ค้าของสถานประกอบการ 4. ตรวจติดตามและประเมินสุขลักษณะส่วนบุคคลตามหลักประกันคุณภาพ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต ถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต รวมถึงหลัก เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมตามประเทศคู่ค้า ของสถานประกอบการ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ความปลอดภัยทางอาหาร หมายถึง การจัดการให้อาหาร และสินค้าเกษตรที่นำมาเป็นอาหาร บริโภคสำหรับมนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร 2. ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจากอุบัติเหตุในการ ทำงาน 3. มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร หมายถึง มาตรฐานความ ปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมตามประเทศคู่ค้าของสถานประกอบการ อาทิเช่น -Codex Alimentarius Commission (Codex) -Good Agricultural Practice (GAP) -Good Hygiene Practice (GHP) -Good Manufacturing Practice (GMP) -Hazard Aanalysis Critical Control Point (HACCP) -British Retail Consortium Standard-Food (BRC) -International Food Standard (IFS) -European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) -3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) -Positive list system

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำแผนปรับปรุง กระบวนการผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการถ่ายทอดงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการ ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อมมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง และความ ปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้