หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต แก้ไข ปัญหา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0720101 กำกับดูแลการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้

1.ควบคุมการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องและตรงตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2.ถ่ายทอดนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ องค์กรได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถาน ประกอบการ

0720102 แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.กำหนดวิธีการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการและนโยบายของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการควบคุมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 3. เทคนิคการจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น วิธีการแปรรูป การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ 2. ควบคุมการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง ปัญหาด้านวัตถุดิบ ปัญหาด้านปัจจัยการผลิต ปัญหาในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้