หน่วยสมรรถนะ

วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวางแผนงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0710201 กำหนดนโยบาย ของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์นโยบายกลยุทธ์องค์กรในการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้
2.กำหนดนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้

0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์นโยบายขององค์กรและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. กำหนดวิธีการสร้างนโยบายกลยุทธ์และแผนงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและตามขั้นตอนของทฤษฎีเชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้
3.จัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้
4.วิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
5.ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์องค์กร 2. ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ ความรู้ด้านความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ความรู้ด้านความเสี่ยงทางด้านการแข่งขัน (Competitive) (โดยกำหนดให้ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด) 2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และ องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆตามความจำเป็น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  กำหนดนโยบายของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการกำหนดนโยบายของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน สำหรับการวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้