หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต สามารถบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0710101 ประยุกต์ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและข้อกฎหมายคู่ค้าของสถานประกอบการ
2. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ขององค์กรได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและข้อกฎหมายคู่ค้าของสถานประกอบการ

0710102 บริหารจัดการการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและ ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.จัดสรรบุคลากรได้ถูกต้องตามลักษณะงานและปริมาณงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้และตามนโยบายของสถานประกอบการ
2. จัดทำขั้นตอนประเมินบุคลากร ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
3.จัดการทรัพยากรในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ

0710103 ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ของสถานประกอบการได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและข้อกฎหมายคู่ค้าของสถานประกอบการ
3. อธิบายนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานของสถานประกอบการได้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4.ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามนโยบายกลยุทธ์ และแผนงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะในการบริหารจัดการงานจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการถ่ายทอดงานการจัดซื้อจัดหา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น อัตราภาษีศุลกากร Free Trade Area (FTA) และกฎหมายการนำเข้าสินค้า 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน (Good Governance)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร และ การถ่ายทอดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ของ สถานประกอบการและประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 3.ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร และสามารถถ่ายทอดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน (Good Governance) หมายถึง หลักการในการทำงานที่มีการปกครองที่ดี เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข มีเสถียรภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการประยุกต์ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการบริหารจัดการ การดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและ ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้าน การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้