หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงกำหนดวิธีการป้องกันปัญหาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0520301 กำกับดูแลการปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1. ถ่ายทอดนโยบายและระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

0520302 แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการได้ตามหลักการการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.กำหนดวิธีการป้องกันปัญหาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4.สรุปรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานการการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้และการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการควบคุม ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป 2. ทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ง)วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะควบคุมและแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขในกรณีการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการกำกับดูแลการปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้