หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISOC รหัส 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0520201 เลือกเครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุชนิดของเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้เครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.เตรียมเครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0520202 บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.เลือกใช้ชุดเครื่องมือ อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ระบุขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ตรวจสอบความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
4.ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

0520203 ดูแลและตรวจสอบสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้

1.ตรวจสอบสภาพของสารหล่อลื่น/น้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบการรั่วซึมของสารหล่อลื่น/น้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. เลือกสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ตามชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรและคู่มือการบำรุงรักษาของสถานประกอบการ
4. เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ตามคู่มือการบำรุงรักษาของสถานประกอบการ

0520204 จัดเก็บเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้หลังการใช้งานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.จัดเก็บเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เตรียมการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น/น้ำมัน ของเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. จัดเก็บเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ความรู้เกี่ยวกับสารหล่อลื่น/น้ำมัน ของเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสัมภาษณ์ (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับทักษะและความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ และการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น/น้ำมัน ของเครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. จัดเก็บเครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น 2. การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การบำรุงรักษาสภาพเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 3. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร หมายถึง ตรวจสอบสภาพทั่วไปของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรก่อนและหลังการบำรุงรักษา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกเครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องกับงาน 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการดูแลและตรวจสอบสารหล่อลื่น/น้ำมันของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดเก็บเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้