หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนา

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำแห้ง ดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และสามารถจัดทำเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำแห้งและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0420301 ทดสอบความสมบูรณ์ ของกระบวนการทำแห้งผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา

1.ตรวจสอบอัตราการแห้งของผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งภายหลังการทำแห้งได้ถูกต้องตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0420302 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา

1.เก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองระดับต้นแบบในสภาวะที่กำหนดเพื่อหาอายุการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสถานประกอบการ
3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนของสถานประกอบการ

0420303 จัดทำเอกสารหรือ รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา

1.สรุปและวิจารณ์ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะในการตรวจวัดสภาวะการทำงานของเครื่องทำแห้ง เช่น อุณหภูมิลมร้อน อัตราการทำแห้ง 2.ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 3.ทักษะในการเขียนเอกสารรายงานและการจัดส่งเอกสารไปยังแผนกต่างๆ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์การทำแห้ง 2.ความรู้ด้านการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองระดับต้นแบบในสภาวะที่กำหนดเพื่อหาอายุการเก็บรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำแห้ง การดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และการจัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทำแห้งและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1.ทดสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนาตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนาตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 3. จัดทำเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนา โดยสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำแห้ง และศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนาแล้ว (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดสอบความสมบูรณ์ ของกระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำเอกสารหรือ รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง