หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบตามแนวทางที่ออกแบบไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0420201 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการ

1.จัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเพื่อทดลองผลิตในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ออกแบบไว้ของสถานประกอบการ
2. จัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้เหมาะสมกับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการ
3.ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
4. บันทึกผลการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0420202 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการ

1.ใช้เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ดูแลเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0420203 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบ

1. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ออกแบบไว้ของสถานประกอบการ
2. จัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ออกแบบไว้ของสถานประกอบการ
3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ของสถานประกอบการ
4.ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ของสถานประกอบการ
5.บันทึกและรายงานผลการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการใช้เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 2. ทักษะในการดูแลเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 3. ทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ก)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะด้านการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ออกแบบไว้ในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ออกแบบไว้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1.การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบ หมายถึง การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบแห้งโดยใช้เครื่องมือในส่วนงานผลิตจริง แต่ไม่ได้ผลิตในอัตรากำลังการผลิตที่ผลิตจริงเชิงพานิช 2.เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น ตู้อบแห้งชนิดลมร้อน ตู้อบแห้งชนิดสุญญากาศ เครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอคทิวีตี้ เครื่องมืออินฟาเรดสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้น ตู้อบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในห้องปฏิบัติการ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง