หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม รวมถึงออกแบบการพัฒนากระบวนทำแห้งและการออกแบบพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0420101 ออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่

1.วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
2. กำหนดขอบเขตของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
3.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

0420102 ออกแบบการพัฒนากระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

1.ระบุกระบวนการทำแห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการกำหนดได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.ออกแบบการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการทำแห้งแก่ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการกำหนดโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของคู่ค้าของสถานประกอบการ

0420103 ออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดเดิม

1.วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ควรพัฒนาได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้
2. กำหนดขอบเขตของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
3.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดเดิมเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการ

0420104 ออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

1.วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. กำหนดขอบเขตของงานพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามนโยบายของสถานประกอบการ
3.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามนโยบายของสถานประกอบการโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 2. ทักษะในการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งของคู่ค้าของสถานประกอบการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ การพัฒนากระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ผักและผลไม้อบแห้งชนิดเดิม และการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ 2. ออกแบบการพัฒนากระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 3. ออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 4. ออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม รวมถึงออกแบบการพัฒนากระบวนทำแห้งและการออกแบบพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนากระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดเดิม 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.4 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง