หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อ การดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และสามารถจัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อและดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisor Certificate

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0410301 ทดสอบความสมบูรณ์ ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา

1.ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิดสนิท (cold spot)ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556
2.ตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อได้ถูกต้องตามเกณฑ์และวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556

0410302 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา

1.เก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองในระดับต้นแบบเพื่อหาอายุการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสถานประกอบการ
2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสถานประกอบการ
3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาได้ถูกต้องตามตามขั้นตอนของสถานประกอบการ

0410303 จัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา

1.สรุปและวิจารณ์ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. รายงานผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะในการตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิด สนิท (cold spot) 2.ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 3.ทักษะในการเขียนเอกสารรายงานและการจัดส่งเอกสารไปยังแผนกต่างๆ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 2.ความรู้ด้านการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองระดับต้นแบบในสภาวะที่กำหนดเพื่อหาอายุการเก็บรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อ การดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และการจัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อและดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1.ทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา ตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 3. จัดทำเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา โดยสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาแล้ว (ข) คำอธิบายรายละเอียด การทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อโดยตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิด สนิท (cold spot) ตามเกณฑ์และวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เพื่อให้มั่นใจว่าทำการฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดสอบความสมบูรณ์ ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำเอกสารหรือ รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท