หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบตามแนวทางที่ออกแบบไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0410201 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการ

1.จัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเพื่อทดลองผลิตในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
2. ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
3.บันทึกและรายงานผลการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0410202 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการ

1.ใช้เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ควบคุมดูแลเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0410203 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบ

1. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
2.จัดเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
4. ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบได้ถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ของสถานประการ
5.สรุปและรายงานผลการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  2556

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการใช้เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ทักษะในการดูแลเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ก)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะด้านการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ออกแบบไว้ในห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ออกแบบไว้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบ หมายถึง การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทโดยใช้เครื่องมือในส่วนงานผลิตจริง แต่ไม่ได้ผลิตในอัตรากำลังการผลิตที่ผลิตจริงเชิงพานิช 2. เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น หม้อนึ่งความดันไอน้ำ เครื่องไล่อากาศ เทอร์โมคัปเปิล เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในห้องปฏิบัติการ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระดับต้นแบบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท