หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิททั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม รวมถึงการออกแบบพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และออกแบบพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0410101 ออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่

1.วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
3.กำหนดขอบเขตของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
4.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามนโยบายของสถานประกอบการโดยอ้างอิงกระบวนการตาม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556

0410102 ออกแบบการพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ระบุกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการกำหนดได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556
2.ออกแบบการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการกำหนดโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของคู่ค้าของสถานประกอบการ

0410103 ออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิม

1. วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ควรพัฒนาได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้
2.กำหนดขอบเขตของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิมได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของสถานประกอบการ
3.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิมเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามตามข้อกำหนดของสถานประกอบการโดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการ

0410104 ออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556
2.กำหนดขอบเขตของงานพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องนโยบายของสถานประกอบการ
3.ออกแบบขั้นตอนปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามนโยบายของสถานประกอบการและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  2556

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ทักษะในการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทของคู่ค้าของสถานประกอบการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ การพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิม และการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ 2. ออกแบบการพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิม 4. ออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิททั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม รวมถึงการออกแบบพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และออกแบบพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดใหม่ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนากระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดเดิม 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.4 เครื่องมือประเมินสำหรับการออกแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท