หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการ ผลิต ประยุกต์วิธีการตรวจรับและวิธีการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผัก และผลไม้อบแห้ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220601 ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จำแนกเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.ปรับปรุงเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220602 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จำแนกวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ปรับปรุงวิธีการรับและตรวจสอบวัตถุดิบผักและผลไม้สำหรับการอบแห้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบผักและผลไม้สำหรับการอบแห้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ ตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220603 ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จำแนกผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ปรับปรุงวิธีการจัดการกับผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  วิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. ทักษะการประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการ แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. ทักษะการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2. วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ 3. วิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 4. วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น คัดแยกเศษผักผลไม้เหลือใช้จากการแปรรูป เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบระหว่างการผลิต การประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ รวมถึงการประยุกต์ วิธีการจัดการผลพลอยได้ จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้ง 2. ประยุกต์วิธีการตรวจรับการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้ง 3. ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุ ดิบในระหว่างการผลิต วิธีการตรวจรับ วิธีการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูป ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง หมายถึง ผักและผลไม้ที่เหลือใช้จากการ กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. การจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ ที่เหลือใช้จากการกระบวนการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเพื่อลดเศษผักผลไม้ที่เหลือ ใช้ในกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่าง การผลิตสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการประยุกต์วิธีการตรวจรับการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับ การแปรรูปผัก และผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง