หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการดำเนินการ และเลือกใช้ เทคนิค หรือ เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220501 รวบรวมข้อมูลการผลิตสำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.ระบุข้อมูลการผลิตที่ต้องทำการรวบรวมได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.บันทึกข้อมูลการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. สรุปและจัดทำรายงานข้อมูลการผลิต ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220502 ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งและบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220503 เลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จัดทำเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินผลกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้เทคนิคเครื่องมือประเมินในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลการผลิต สำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. ทักษะการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. ทักษะการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. การประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รวบรวมข้อมูลการผลิตสำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิต จัดทำเอกสารและ วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการรวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการเลือกใช้เทคนิค หรือ เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผัก และผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง