หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบระหว่างการผลิต ประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ รวมถึงประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0210601 ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จำแนกเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.เลือกใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ปรับปรุงเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0210602 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จำแนกวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ปรับปรุงวิธีการรับและตรวจสอบวัตถุดิบผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0210603 ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จำแนกผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ปรับปรุงวิธีการจัดการกับผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูป ผักและ ผลไม้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ทักษะการประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ได้จากการแปรรูป 3. ทักษะการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทระหว่าง การผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิด สนิทในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3. วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ 4. วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น การคัดแยกเศษผักผลไม้เหลือใช้จากการแปรรูป เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบระหว่างการผลิต การประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ รวมถึงการประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ 3. ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุ ดิบในระหว่างการผลิต วิธีการตรวจรับ วิธีการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมายถึง ผักและผลไม้ที่เหลือใช้จากการกระบวนการแปรรูป 2. การจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ ที่เหลือใช้จากการกระบวนการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเพื่อลดเศษผักผลไม้ที่เหลือใช้ ในกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประยุกต์วิธีการตรวจรับการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท