หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการดำเนินการผลิต และใช้เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0210501 รวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1. ระบุข้อมูลการผลิตที่ต้องทำการรวบรวมได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.บันทึกข้อมูลการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. สรุปและจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0210502 ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและ ผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0210503 เลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จัดทำเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ใน การประเมินผลกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้เทคนิคเครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลการผลิต สำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ทักษะการบันทึกข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ทักษะการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ทักษะการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ใน ภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. การประเมินผลการตำเนินงานการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รวบรวมข้อมูลการผลิตสำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการ ดำเนินการผลิต และเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการรวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้เทคนิค หรือ เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท