หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประสานงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 3323 ผู้จัดซื้อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ขาย และประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 3323 ผู้จัดซื้อ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120401 ประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ขาย

1.แจ้งข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ต้องแจ้งให้กับผู้ขายได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ประสานงานผู้ขายเพื่อแจ้งสิ่งที่ต้องการจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.รับแจ้งข้อมูลจากผู้ขายกรณีเกิดปัญหาส่งผลต่อการผลิตไม่เป็นไปตามกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0120402 ประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กร

1.ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเพื่อรับส่งข้อมูลผู้ขายได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.แจ้งข้อมูลของผู้ขายที่มีวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการให้กับฝ่ายส่งเสริมการผลิตได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของสถานประกอบการ
3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อทราบปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ที่หน่วยงานต้องการได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
4. แจ้งปัญหาการจัดชื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตล่าช้าแก่ฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0120403 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. แจ้งข้อมูลวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามรูปแบบและขั้นตอนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การส่งแจ้งอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ที่จัดซื้อจัดหาให้กับผู้ผลิตได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การส่งแจ้งอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ที่พร้อมดำเนินการผลิตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2. ทักษะในการประสานงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เช่น e-mail

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ในการประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ทั้งกับผู้ขายและหน่วยงานภายใน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ขายและหน่วยงานภายในเพื่อแจ้งข้อมูลของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต รวมถึงรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ขาย การประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กรรวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประเมินประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ขาย 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับฝ่ายส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้