หน่วยสมรรถนะ

จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้บริหารงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120301 จัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.จัดทำรายการวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตคงคลังได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. แจ้งและจัดซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเมื่อสินค้าคงคลังขาดหรือลดลงได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3.เจรจากับผู้ขายเพื่อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่มีคุณสมบัติตรงตามแผนการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
4. เจรจาต่อรองราคาและยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
5.ทำเอกสารการสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0120302 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุรายการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวัตถุดิบแต่ละชนิดของสถานประกอบการ
3.สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0120303 ติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง

1.ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตทั้งหมดในคลังสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. สรุปจำนวนวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่จะต้องจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. รายงานจำนวนวัตถุดิบและ ปัจจัยการผลิตที่จะต้องจัดซื้อจัดหาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจัดทำรายการการสั่งซื้อ 2. ทักษะการเจราจากับผู้ขาย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ที่เกี่ยวกับจัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ตรวจสอบและติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง จัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบ หมายถึง การระบุ รายการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และทำข้อสรุปของวัตถุดิบการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของปัจจัยการผลิต หมายถึง การระบุ รายการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และทำข้อสรุปของปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินจัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการติดตามปริมาณวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้คงคลัง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้