หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 2132 นักส่งเสริมการเกษตร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ทั้งกับหน่วยงานภายในองค์กรและประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 2132 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110201 ประสานงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กร

1.รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่หน่วยงานต้องการกับฝ่ายผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2. รวบรวมข้อมูลด้านปริมาณของวัตถุดิบที่หน่วยงานต้องการกับฝ่ายผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3.รวบรวมข้อมูลด้านปริมาณของวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่ของหน่วยงานกับฝ่ายคลังสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของของสถานประกอบการ

0110202 ประสานงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ

1.จัดเตรียมข้อมูลของวัตถุดิบที่หน่วยงานต้องการให้กับผู้ผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ติดต่อกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อดำเนินการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. การประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ได้แก่ ชนิดของวัตถุดิบ คุณภาพที่ดีของวัตถุดิบ 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเกษตรกรรมที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประสานงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ทั้งกับหน่วยงานภายในองค์กรและการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กร จัดเตรียมข้อมูลของวัตถุดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ และติดต่อผู้ผลิตเพื่อดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประสานงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ทั้งกับหน่วยงานภายในองค์กรและการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเพาะปลูก ดิน ฮอร์โมนพืช

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการประสานงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับหน่วยงานภายในองค์กร 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการประสานงานส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้