หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 2132 นักส่งเสริมการเกษตร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 2132 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110101 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุข้อมูลที่จำเป็นของผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2.คัดแยกผู้ผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบและตาม ข้อกำหนดของสถานประอบการ
3.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อมูลของผู้ผลิตและวัตถุดิบ

0110102 จัดทำเอกสารงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.เตรียมข้อมูลด้านส่งเสริมการเพาะปลูกพืชได้อย่างถูกต้องตามตามประเภทของวัตถุดิบและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.เตรียมข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัยพืชได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
3. จัดทำเอกสารการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและมาตรฐานความปลอดภัยพืชตามประเภทของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประอบการและตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ ระบบน้ำ การใช้ปุ๋ย และ การใช้สารปราบศัตรูพืช 2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค ฯลฯ) วิธีการใช้ปัจจัยการผลิต วิธีการดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง ตลอดไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดแยก ทำความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย (ภาชนะบรรจุ ฉลากกำกับ) และการจัดการระหว่างขนส่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และการจัดทำเอกสารงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  สำรวจข้อมูลและคัดแยกผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบ เตรียมข้อมูลด้านส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัยพืช รวมถึงจัดทำเอกสารงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลด้านส่งเสริมการเพาะปลูกพืช หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตผักและผลไม้แปรรูปของสถานประกอบการ อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์ ระบบน้ำ การใช้ปุ๋ย และ การใช้สารปราบศัตรูพืช 2. ข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัยพืช หมายถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยของพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งที่มาของ เมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิต อาทิเช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค วิธีการใช้ปัจจัยการผลิต วิธีการดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง ตลอดไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดแยก ทำความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย (ภาชนะบรรจุ ฉลากกำกับ) และการจัดการระหว่างขนส่ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำเอกสารงานการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้