หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-1-056Z
MAT-ZZZ-1-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D1 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 1

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D1101 ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

1. สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถอ่านค่าของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D1102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

1. สามารถบำรุงรักษา ขนย้าย และจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติชั้น 1

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 2. การใช้งานและรักษาเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติเช่น เกจบล็อก ออปติคอลพาลาแลล ออปติคอลแฟลต โต๊ะระดับ เป็นต้น3. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้1. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน2. วิธีการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติให้เหมาะสมกับงานสอบเทียบ รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน3. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติและเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  (ก) คำแนะนำ เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Venire Caliper)(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การดูแลรักษาตามคู่มือ หรือวิธีการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ2. เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน