หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

THR-FOS-2-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ISCO-08 รหัสอาชีพ 5212 ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องบริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มีการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะในบริหารจัดการงานบริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ไม่ระบุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20121 สร้างความเชื่อมั่นใน มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

1.เตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาดเป็นระเบียบพื้นผิวที่สัมผัสอาหารทำมาจากวัสดุผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค
2.เลือกใช้ภาชนะที่สัมผัสกับอาหารที่ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิม
3. ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของหน่วยงานราชการ

20122 บริการอย่างถูกสุขลักษณะ

1.ภาชนะที่ใส่อาหารสำหรับบริการมีความสะอาด
2. มีมาตรการป้องกันสัตว์บริเวณที่ตั้งของร้าน
3. พนักงานและเจ้าของร้านแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อยสวมเสื้อมีแขน และมีลักษณะส่วนบุคคลที่ดี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร 2. ทักษะในการเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัย 3. ทักษะในการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน 4. ทักษะในการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร 2. ความรู้เกี่ยวกับภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัย 3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ 5. ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   - ใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
   - การประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ - หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ประเมินอต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียด - สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในการบริโภค โดยมีการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่เหมาะสมและสะอาด เลือกใช้ภาชนะที่ทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน - สามารถให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะตั้งแต่ภาชนะที่ใส่อาหาร มีมาตรการป้องกันสัตว์บริเวณที่ตั้งของร้าน พนักงานและเจ้าของร้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยและพึงพอใจต่อการบริการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play) 2. วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

  • สายงาน :
    สาขาการให้บริการอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานปรุงอาหาร