หน่วยสมรรถนะ

จัดการของเสีย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

THR-FOS-1-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการของเสีย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ISCO-08 รหัสอาชีพ 5212 ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องการจัดการของเสีย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการของเสียที่มาจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการอาหารริมบาทวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะในการจัดการของเสีย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10211 อธิบายวิธีการจัดการของเสียตามหลักสุขาภิบาล

1.อธิบายถึงของเสียที่เกิดจากการปรุงอาหาร
2. กำจัดของเสียได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

10212 กำจัดของเสียด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาลและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.มีภาชนะสำหรับใส่ของเสียได้มิดชิด และทนทาน ไม่แตกร้าว รั่วซึมได้ง่าย
2. ล้างถังขยะทุกครั้งที่เทขยะออก
3. แยกขยะเปียกและขยะแห้งมีการเก็บรวบรวมขยะให้เรียบร้อยนำขยะเปียกและขยะแห้งใส่ถุงให้มิดชิดนำไปกำจัดในพื้นที่ทิ้งขยะรวมทุกวัน
4. มีถังดักไขมัน และตักไขมันในถังดักไขมันตามระยะเวลาที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการจัดการของเสียตามหลักสุขาภิบาล 2. ทักษะในการป้องกันการปนเปื้อนจากการสัมผัสอาหาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียตามหลักสุขาภิบาล 2. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อม 3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการปนเปื้อนจากการสัมผัสอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   - ใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
   - การประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ - หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ประเมินอต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียด - สามารถใช้วิธีการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น เศษอาหาร ไขมันและน้ำมันที่ผ่านการใช้งาน น้ำที่ผ่านการใช้งาน น้ำเสีย ได้อย่างเหมาะสม ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ทนทาน ไม่แตกร้าว ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สำหรับใส่ของเสีย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play) 2. วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

  • สายงาน :
    สาขาการให้บริการอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง
ทำความสะอาด