หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

THR-FOS-1-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ISCO-08 รหัสอาชีพ 5212 ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะในการปฏิบัติงานบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10131 บริการตามลำดับลูกค้าสั่งด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

1. รับออเดอร์ลูกค้าและจดบันทึกรายละเอียดของรายการอาหาร
2. ทวนรายการอาหารที่สั่งให้ลูกค้าทราบ
3. บริการอาหารให้ลูกค้าตามลำดับถูกต้อง

10132 อธิบายรายละเอียดของอาหารให้ลูกค้าทราบ เช่น รายการอาหารราคาก่อนสั่ง

1.มีข้อความแสดงรายละเอียดของรายการอาหารที่ชัดเจน
2. ราคาในรายการอาหารเป็นราคามาตรฐาน
3. เมนูอาหาร รูปภาพประกอบ และราคาของอาหารต้องเป็นความจริง

10133 สื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

1. ใช้ถ้อยคำเหมาะสมสุภาพ และชัดเจน
2. กล่าวต้อนรับและสอบถามความต้องการของลูกค้า
3. สื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศกับลูกค้าได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ทักษะด้านการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   - ใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
   - การประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ - หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ประเมินอต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียด - สามารถปฏิบัติงานบริการได้อย่างถูกต้องและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่ออาหารและการบริการ มีเมนูแสดงรายการอาหารที่มีข้อความแสดงรายละเอียดของรายการอาหารที่ชัดเจน ราคาในรายการอาหารเป็นราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานที่และวัตถุดิบ รูปภาพประกอบและราคาของอาหารเป็นความจริง - การปฏิบัติงานบริการที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การรับออเดอร์ลูกค้าและจดบันทึกรายละเอียด การทวนรายการอาหาร การบริการอาหาร การอธิบายรายละเอียดของอาหาร และการสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ - สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน และสุภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play) 2. วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

  • สายงาน :
    สาขาการให้บริการอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย
จัดการของเสีย