หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

THR-FOS-1-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ISCO-08 รหัสอาชีพ 5212 ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย เพื่อให้งานปรุงอาหารนั้นดำเนินงานไปด้วยความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีที่ได้จากการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานปรุงอาหาร หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานปรุงอาหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10121 ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อนและหลังการปฏิบัติงานปรุงอาหาร

1. ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์บริเวณพื้นที่ที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร และไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค
2.เลือกสารเคมีในการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปรุงอาหารที่มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
3. ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนและหลังการปฏิบัติงานปรุงอาหารทุกครั้ง

10122 ปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย

1.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
2. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดสวมหมวกคลุมผมที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
4. ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดในการหยิบจับอาหารไม่ใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนและหลังการปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างถูกวิธี 2. ทักษะในการปรุงและประกอบอาหารอย่างมีสุขอนามัย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมและการปรุงอาหาร 2. ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปรุงอาหาร 3. ความรู้เกี่ยวการปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย 4. ความรู้เกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   - ใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
   - การประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)
   - วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ - หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ประเมินอต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียด - ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมและการปรุงอาหารได้อย่างถูกต้อง เช่น ล้างด้วยน้ำยาและล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง ล้างในบริเวณที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. หลังจากทำความสะอาดต้องเก็บภาชนะแห้งไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และต้องทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนและหลังการปรุงอาหาร - สามารถปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย ผู้สัมผัสอาหารมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play) 2. วีดีโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

  • สายงาน :
    สาขาการให้บริการอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง