หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึงถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีหน่วยสมรรถนะย่อยในหน่วยสมรรถนะนี้ 2 หน่วย หน่วยสมรรถนะย่อยหน่วยแรกคือถ่ายทอดความรู้การใช้งานที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการในกระบวนการระบบหุ่นยนต์ และหน่วยสมรรถนะย่อยที่สองคือถ่ายทอดความรู้การการบำรุงรักษาที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการช่างเทคนิคหุ่นยนต์เรื่องการบำรุงรักษาในกระบวนการระบบหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03121 ถ่ายทอดความรู้การใช้งาน

1.1 ถ่ายทอดขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
1.2 ถ่ายทอดขั้นตอนการตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของหุ่นยนต์ได้
1.3 ถ่ายทอดขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย
1.4 ถ่ายทอดการตั้งค่าตำแหน่งการทำงาน

03122 ถ่ายทอดความรู้การบำรุงรักษา

1.1 ถ่ายทอดขั้นตอนการตรวจสอบระบบหุ่นยนต์เพื่อบำรุงรักษาตามรอบเวลาต่อผู้อื่นได้
1.2 ถ่ายทอดขั้นตอนการตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนเพื่อบำรุงรักษาหุ่นยนต์ตามรอบเวลาต่อผู้อื่นได้
1.3 ถ่ายทอดความรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบรคดาวน์ (Breakdown)ระบบหุ่นยนต์ต่อผู้อื่นได้
1.4 ถ่ายทอดขั้นตอนการปรับตั้งชิ้นส่วนหุ่นยนต์ต่อผู้อื่นได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0113 ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค 0114 เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง 0115 เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programing Pendant) 0121 อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง 0211 ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน 0212 ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล 0221 บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 0222 เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทักษะการใช้เครื่องมือบำรุงรักษา 2. ทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วน 3. ทักษะการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด 4. ทักษะการตรวจสอบระบบความปลอดภัยระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 5. การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Programming Pendant (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. การใช้งานควบคุมหุ่นยนต์ 2. การปรับแก้ไขโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์ 3. การปรับค่าชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล 4. การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ถ่ายทอดความรู้การใช้งาน 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ถ่ายทอดความรู้การบำรุงรักษา 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์