หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์รวมถึงจัดการปฏิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ให้กลับสู่ภาวะปกติเป็นหน่วยสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญของอาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02231 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์

1.1 ระบุภาคส่วนความผิดปกติจากError message ของระบบหุ่นยนต์ได้
1.2 ระบุหวามหมาย Alarm message จากการอ่านคู่มือโดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต
1.3 ระบุสาเหตุความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์ตามคำแนะนำโดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต
1.4 ทดสอบเพื่อหาความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต
1.5 สรุปสาเหตุความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์

02232 ปฎิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง

1.1 ระบุความหมายของ Alarmmessage ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบทางกลของหุ่นยนต์ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต
1.2 ระบุความหมายของ Alarm message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลด้านระบบควบคุมของหุ่นยนต์ ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต
1.3 ระบุความหมายของ Alarm message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลด้านระบบร่วมของหุ่นยนต์ ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0113 ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค 0114 เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง 0212 ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องมือ/เครื่องวัดในการตรวจสอบปัญหาการหยุดฉุกเฉิน 2. ทักษะการควบคุมการสั่งงานการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุปัญหา 4. ทักษะการอ่าน Alarm message เพื่อแปลความหมาย 5. ทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วนทางกล 6. ทักษะการปรับค่าชดเชยทางกล (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการหยุดฉุกเฉินเบรคดาวน์ (Breakdown)ของระบบหุ่นยนต์ 2. ความรู้การปรับตั้งชิ้นส่วนระบบทางกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม