หน่วยสมรรถนะ

เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การเปลี่ยนอุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่สำคัญต่อการทำงานทั้งส่วนการติดตั้งและการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่ออาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์และอาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02221 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล

1.1 เลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางกลได้ถูกต้อง
1.2 บอกการทำงานเชิงเทคนิคเมือต้องใช้เครื่องมือถอดชิ้นส่วนระบบทางกล เช่น ลักษณะท่าทางการจับเครื่องมือการออกแรงกระทำ
1.3 ประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ตามแบบภาพประกอบได้
1.4 ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้

02222 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

1.1 เลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางไฟฟ้าได้
1.2ลำดับขั้นตอนการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างปลอดภัย
1.3เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
1.4 วัดและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของหุ่นยนต์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะความรู้ในงานถอดประกอบชิ้นส่วนทางกล 2. ทักษะในการใช้เครื่องมือถอดประกอบและเครื่องมือตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องกล 3. ความรู้งานไฟฟ้าและระบบควบคุมทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4. ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 5. ทักษะในการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์ 6. ทักษะในตรวจสอบและติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ระบบกลไกและหลักการทำงานของชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์ 2. ความรู้วิธีการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษา 3. ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบหุ่นยนต์ 4. ความรู้วิธีการทดสอบสถานการณ์ทำงานถูกต้องของอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน