หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบเวลาและการบำรุงรักษาตามรอบเวลาเป็นสมรรถนะที่สำคัญต่อการทำงานในอาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02211 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หุ่นยนต์ตามรอบเวลา

1.1 ตรวจสอบความผิดปกติด้วยเครื่องมือทางกลทางไฟฟ้า
1.2 บอกความหมายสัญลักษณ์จุดบำรุงรักษาในคู่มือบำรุงรักษาหุ่นยนต์ได้
1.3 เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้ในการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัย
1.4 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.5 กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงรักษาตามคู่มือแนะนำที่กำหนดจากผู้ผลิตหุ่นยนต์
1.6 ตรวจสอบการบำรุงรักษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามสภาพที่กำหนดจากผู้ผลิตหุ่นยนต์ได้ (ตามสภาพคือการวัดสภาพแนวโน้มการชำรุดเสียหายเพื่อพยากรณ์ และเตรียมการแก้ไขได้)
1.7 กำหนดวัตถุประสงค์และรายการที่ต้องการทดสอบด้านการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์

02212 บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบเวลา

1.1 บอกขั้นตอนปฏิบัติงานจากคู่มือซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ของผู้ผลิตได้
1.2 ระบุข้อกำหนดเทคนิคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ได้
1.3 ระบุ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
1.4 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคำแนะนำจากคู่มือซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ของผู้ผลิต
1.5 ปฏิบัติตามคำแนะนำตามคู่มือแนะนำการซ่อมบำรุงได้
1.6 บันทึกข้อมูลการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่หุ่นยนต์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน
1.7 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน 2. ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทดสอบชิ้นส่วนทางกล 3. ทักษะการควบคุมและสั่งงานการทำงานระบบ 4. ทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์ในการบำรุงรักษา 5. ทักษะการอ่านคู่มือการปฏิบัติการการบำรุงรักษา 6. การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนหุ่นยนต์ 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และสืบค้าหาสาเหตุของชิ้นส่วนหุ่นยนต์ 3. ความรู้ด้านการทำงานของระบบทางกลของหุ่นยนต์ 4. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดทดสอบชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หุ่นยนต์ตามรอบเวลา 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบเวลา 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่