หน่วยสมรรถนะ

ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การตั้งค่าการทำงานจากโปรแกรม ค่าอุปกรณ์ปลายแขน พื้นที่ทำงาน ตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อการทำงานในกระบวนการ ซึ่งเป็นสมรรถนะร่วมที่สำคัญของอาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์และช่างระบบหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างระบบหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02111 ตั้งค่าอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์

1.1 ตั้งค่า ToolCoordinate ของ หุ่นยนต์ได้
1.2 ตั้งค่า Tool Center point ของหุ่นยนต์ได้
1.2 ตั้งค่า ตัวแปรการเคลื่อนที่ (Load, Inertia) Tool ของ หุ่นยนต์ได้
1.3 ตั้งค่า Tool Frame ของหุ่นยนต์ด้วยวิธี Teach ได้
1.4 ทดสอบ Tool Frame ในการโปรแกรมได้

02112 ตั้งค่าพื้นที่ทำงานหุ่นยนต์

1.1 ตั้งค่า UserFrame ของ หุ่นยนต์ ได้
1.2 ตั้งค่า User Frame ของ หุ่นยนต์ด้วยวิธีTeach ได้
1.3 ทดสอบ User Frame ในการโปรแกรมได้
1.4 ตั้งค่า Robot Frame ของ หุ่นยนต์ ได้
1.5 ตรวจสอบค่า Robot Frame ของหุ่นยนต์ ได้
1.6 ทดสอบ Robot Frame ในการโปรแกรมได้

02113 ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นทำงานหุ่นยนต์

1.1 อธิบายความหมายและความสำคัญ ในการตั้งค่า Reference ของหุ่นยนต์ได้
1.2 ตั้งค่า Reference ของหุ่นยนต์ด้วยวิธีป้อนค่าได้
1.3 ตั้งค่า Reference ของ หุ่นยนต์ด้วยวิธีTeach ได้
1.4 ทดสอบการตั้งค่า Reference และค่าตัวแปรการเคลื่อนที่ด้วยการโปรแกรมได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0112 ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant) 0155 เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant) 2. ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ในทิศทางที่กำหนด 3. ทักษะการเขียนโปรแกรม 4. การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านระยะและพิดกัดแกน 2. ความรู้ด้านการคำสั่งการควบคุมหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ทดสอบความแม่นยำของหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับตั้งความแม่นยำทางกล 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.3 เครื่องมือประเมิน ปรับชดเชยความแม่นยำทางไฟฟ้าแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่