หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ ทำการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบด้วย PLC และเขียนโปรแกรมควบคุม HMI รวมถึงติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบควบคุม และติดตั้งระบบเครือข่ายควบคุมหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01231 เขียนโปรแกรมควบคุมด้วย พีแอลซี

1.1 ตั้งค่าการควบคุมสัญญาณอินพุท/เอาท์พุท PLC กับ หุ่นยนต์ได้
1.2 เชื่อมต่อสัญญาณ อินพุท/เอาท์พุท PLC กับหุ่นยนต์ได้
1.3 ทดสอบการเชื่อมต่อ/การทำงานการตั้งค่าควบคุม อินพุท/เอาท์พุท PLCกับ หุ่นยนต์ได้
1.4 ใช้งานคำสั่งเพื่อโปรแกรม ควบคุมระบบหุ่นยนต์ด้วย PLC ได้

01232 เขียนโปรแกรมควบคุม เฮชเอ็มไอ

1.1 ใช้งานคำสั่งเพื่อโปรแกรมควบคุมระบบด้วย HMI ได้
1.2 ตั้งค่าการควบคุมสัญญาณ อินพุท/เอาท์พุท HMI กับ PLC ได้
1.3 เชื่อมต่อสัญญาณ อินพุท/เอาท์พุท HMI กับPLC ได้
1.4 ทดสอบการเชื่อมต่อ/การทำงานการตั้งค่าการควบคุมอินพุท/เอาท์พุท HMI กับ PLC ได้อย่าง

01233 ติดตั้ง เซ็นเซอร์ระบบควบคุม

1.1 เลือกชนิดเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมกับงานได้
1.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามคู่มือการติดตั้งได้อย่าง
1.3 ทดสอบความปกติของเซ็นเซอร์ได้

01234 ติดตั้งระบบ เครือข่ายควบคุมหุ่นยนต์

1.1 ระบุลำดับการติดตั้งและการประสานระบบได้
1.2 ทดสอบการทำงานระหว่างอุปกรณ์ ในการประสานระบบได้
1.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Network ของหุ่นยนต์ได้
1.4 ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ Network ของหุ่นยนต์ได้
1.5 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสัญญาณทางไฟฟ้าที่ผ่านการเชื่อมโยงทั้งส่วนที่รับเข้าส่งออกของเครื่องจักรและส่วนที่รับเข้าส่งออกจากหุ่นยนต์
1.6 ทดสอบการทำงานระบบหุ่นยนต์ทั้งหมด หลังประสานระบบได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบด้วย PLC 2. เขียนโปรแกรมควบคุมผ่านหน้าจอ HMI 3. เชื่อมต่อสัญญาณ อินพุท/เอาท์พุท PLC กับ หุ่นยนต์ 4. เชื่อมต่อสัญญาณ อินพุท/เอาท์พุท HMI กับ PLC 5. ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามคู่มือการติดตั้ง 6. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Network ของหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทดสอบการเชื่อมต่อ/การทำงานการตั้งค่าควบคุม อินพุท/เอาท์พุท PLC กับ หุ่นยนต์ 2. หลักการทดสอบการเชื่อมต่อ/การทำงานการตั้งค่าการควบคุม อินพุท/เอาท์พุท HMI กับ PLC 3. หลักการทดสอบความปกติของเซ็นเซอร์ 4. หลักการทดสอบการทำงานระหว่างอุปกรณ์ ในการประสานระบบ 5. ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ Network ของหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (ง.) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบด้วย PLC 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการเขียนโปรแกรมควบคุมหน้าจอ HMI 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบควบคุม 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการติดตั้งระบบ เครือข่ายควบคุมหุ่นยนต์ 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล