หน่วยสมรรถนะ

เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เขียนโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์เขียนโปรแกรมที่ติดตั้งจากผู้ผลิตและทดสอบการทำงานของโปรแกรมหุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01151 เขียนโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์เขียนโปรแกรมที่ติดตั้งจากผู้ผลิต

1.1 ระบุวิธีการใช้อุปกรณ์เขียนโปรแกรม
1.2 ระบุความหมายของโครงสร้างโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์
1.3 ระบุความหมายชุดคำสั่ง (Instruction) ในการสร้างโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์

01152 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมหุ่นยนต์

1.1 ระบุความถูกต้องของโปรแกรมได้
1.2 ทดสอบโปรแกรมแบบทีละขั้นตอน (Step) ได้
1.3 ทดสอบโปรแกรมการทำงานแบบต่อเนื่องอย่างปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ 2.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้ด้านการเลือกใช้ชุดคำสั่งในการสร้างโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์ 2.ความรู้ด้านการทดสอบโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2.ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5.แฟ้มสะสมผลงาน 6.แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2.เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3.เอกสารการจัดทำคู่มือ 4.เอกสารการสอนงาน 5.หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เขียนโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์เขียนโปรแกรมที่ติดตั้งจากผู้ผลิต 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ทดสอบการทำงานของโปรแกรม 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง