หน่วยสมรรถนะ

เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  จำแนกข้อความแสดงการขัดข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01141 จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง

1.1 จำแนกระดับความสำคัญของปัญหาerror message ระบบหุ่นยนต์อยู่ในระดับใด
1.2 ระบุความผิดปกติที่มาจากระบบบริการ (ไฟฟ้า ระบบลมอัดระบบไฮดรอลิกส์) ได้
1.3 ระบุความหมายของ error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำได้
1.4 ระบุสาเหตุในการเกิด error จากคู่มือใช้งานหุ่นยนต์ได้

01142 ปฎิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต

1.1 ระบุความหมาย messageความผิดปกติหุ่นยนต์ ตามคู่มือหุ่นยนต์ได้
1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไข error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ได้
1.3 ระบุขั้นตอนการแก้ไข error message จากการอ่านเอกสารคำแนะนำขั้นตอนการแก้ไขได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการลำดับความสำคัญของปัญหา 2.ทักษะด้านการอ่านภาษาที่ระบุอยู่ในเอกสารขั้นตอนคำแนะนำคู่มือหุ่นยนต์ 3.ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้เรื่อง Error message ของหุ่นยนต์ 2. มีความรู้เรื่องการทำงานของหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2.ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3.ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5.แฟ้มสะสมผลงาน 6.แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2.เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3.เอกสารการจัดทำคู่มือ 4.เอกสารการสอนงาน 5.หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.)คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)