หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและตรวจสอบความปลอดภัยทางกล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01131 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

1.1 ระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้
1.2 ระบุตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าในส่วนงานระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้
1.3 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของงานระบบหุ่นยนต์
1.4 ระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้

01132 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล

1.1 ระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางกลหรืออุปกรณ์ทางกลตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้
1.2 ระบุตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางกลในส่วนงานระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์
1.3 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกลของงานระบบหุ่นยนต์
1.4 ระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางกลได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้งานเครื่องมือทางไฟฟ้า 2. ทักษะการใช้งานเครื่องมือทางกล (ข.) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยในงานระบบไฟฟ้าและระบบทางกล 2. มีความรู้เรื่องการอ่านค่าที่ตรวจสอบได้จากเครื่องมือทางไฟฟ้าและทางกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4. ใบรับรองการผ่านงาน 5. แฟ้มสะสมผลงาน 6. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3. เอกสารการจัดทำคู่มือ 4. เอกสารการสอนงาน 5. หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.) คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกล 1. แบบทดสอบปรนัย 2. แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง