หน่วยสมรรถนะ

ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์และปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01121 ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

1.1 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์(Programming Pendant) ควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่อิสระตามแนวแกน(Joint Coordinate/ Jog Mode) ได้
1.2 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant) ควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในโหมด (CartesianCoordinate) ได้
1.3 ควบคุมหุ่นยนต์เข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้นการทำงานได้

01122 ปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์

1.1 แก้ไขตำแหน่งการเคลื่อนที่
1.2 ลำดับความสัมพันธ์ของคำสั่งที่ใช้ในการโปรแกรมได้
1.3 ทดสอบการทำงานโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.)ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming pendant) (ข.)ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้ด้านการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 2.ความรู้ด้านการปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ 3.ความรู้ด้านการใช้งานคำสั่งหุ่นยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2.ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3.ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4.ใบรับรองการผ่านงาน 5.แฟ้มสะสมผลงาน 6.แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2.เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3.เอกสารการจัดทำคู่มือ 4.เอกสารการสอนงาน 5.หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.)คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ 1.แบบทดสอบปรนัย 2.แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3.แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ 1.แบบทดสอบปรนัย 2.แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3.แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน