หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MCT-ROB-2-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนใช้งานและตรวจสอบความพร้อมการหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01111 ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนการใช้งาน

1.1 ระบุความหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในคู่มือการใช้งาน
1.2 ตรวจสถานะความพร้อมของระบบหุ่นยนต์ก่อนเริ่มการทำงานได้
1.3 ตรวจสอบความพร้อมตามรายการเอกสารตรวจสอบที่กำหนดไว้ได้

01112 ตรวจสอบความพร้อมการหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย

1.1 ทดสอบระบบหยุดฉุกเฉิน(Emergency Stop) ได้
1.2 ทดสอบระบบหยุดฉุกเฉิน (Interlocking) ได้
1.3 ตรวจสอบระบบการแสดงสถานการณ์หยุดฉุกเฉินได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก.)ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มทำงานตามเอกสาร 2.ทักษะการตรวจสอบระบบหยุดฉุกเฉิน (ข.)ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์ 2.ความรู้ด้านระบบหยุดฉุกเฉิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก.)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 2.ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 3.ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ 4.ใบรับรองการผ่านงาน 5.แฟ้มสะสมผลงาน 6.แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข.)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2.เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 3.เอกสารการจัดทำคู่มือ 4.เอกสารการสอนงาน 5.หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ค.)คำแนะนำในการประเมิน เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนใช้งาน 1.แบบทดสอบปรนัย 2.แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3.แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์ 18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความพร้อมการหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย 1.แบบทดสอบปรนัย 2.แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 3.แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 4.แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)