หน่วยสมรรถนะ

สร้างผ้าถักชนิดใหม่

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-6-070ZA
TEX-ZZZ-6-080ZA
TEX-ZZZ-6-087ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างผ้าถักชนิดใหม่

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถสร้างผ้าถักชนิดใหม่ โดยการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างผ้าถักชนิดใหม่ รวมถึงการทดลองผลิตผ้าถักชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1031601 วิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างผ้าถักชนิดใหม่

1. วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผ้าถักจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผ้าถักชนิดใหม่
2. กำหนดองค์ความรู้เชิงเทคนิคสิ่งทอเพื่อสร้างสรรค์ผ้าถักชนิดใหม่
3. สรุปแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผ้าถักชนิดใหม่
4. นำเสนอแนวทางการสร้างผ้าถักชนิดใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1031602 ทดลองผลิตผ้าถักชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย

1. เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักชนิดใหม่ให้ตรงตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย
2. ผลิตผ้าถักชนิดใหม่โดยใช้เทคนิคและวัตถุดิบที่เลือกจากการวิจัยและทดลอง
3. ปรับแต่งวิธีการผลิตผ้าถักชนิดใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
4. บันทึกการพัฒนาของงานวิจัยการผลิตผ้าถักชนิดใหม่

1031603 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. สื่อสารข้อมูลการออกแบบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. สื่อสารข้อมูลการสร้างต้นแบบกับฝ่ายวางแผน
3. บันทึกการพัฒนางานวิจัยการผลิตผ้าถักชนิดใหม่

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผ้าถักได้ 2. ทักษะการนำเสนองาน 3. สามารถเลือกใช้ ข้อมูลจากแนวโน้ม ได้อย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 2. ข้อกำหนดมาตรฐานของผ้าถัก 3. รู้เทคนิคการผลิตผ้าถักที่เหมาะกับประเภทของผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างผ้าถักชนิดใหม่ รวมถึงทดลองผลิตผ้าถักชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างผ้าถักชนิดใหม่ รวมถึงทดลองผลิตผ้าถักชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัย และ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสร้างผ้าถักชนิดใหม่ได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดลองผลิตผ้าถักชนิดใหม่ตามแนวทางที่ได้จากการวิจัยได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. โครงการ หมายถึง เอกสารแสดงการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มการปฏิบัติงานใหม่ และเป็นโครงการที่มีลักษณะของการมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการดำเนินงานในอนาคต เป็นการทำงานชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน เป็นงานใหม่ มีต้นทุนการผลิตต่ำ และเป็นการริเริ่มการพัฒนางาน
  2. การวิจัย คือ กระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ
สร้างผ้าถักชนิดใหม่