หน่วยสมรรถนะ

ผลิตผ้าทอต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-062ZA
TEX-ZZZ-5-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตผ้าทอต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยของความสามารถนี้จะครอบคลุมทักษะและความรู้และเทคนิคที่จำเป็นในการดำเนินการผลิตผ้าทอต้นแบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างผ้าทอต้นแบบและการตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030801 สร้างผ้าทอต้นแบบ

1. เตรียมผลิตผ้าทอต้นแบบตามข้อสรุปแนวคิดการออกแบบผ้าทอ
2. ตั้งค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผ้าทอต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ ตามคู่มือการใช้
3. ใช้เทคนิคการผลิตผ้าทอต้นแบบเพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับการผลิตผ้าทอต้นแบบให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติการ

1030802 ตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอต้นแบบ

1. ผลิตผ้าทอต้นแบบได้ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ
2. ระบุความผิดพลาดของการผลิตผ้าทอต้นแบบ
3. กำหนดกระบวนการ เทคนิค และวัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้าทอต้นแบบเพื่อตรวจสอบการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะวิเคราะห์ข้อกำหนดการออกแบบผ้าทอ 2. บันทึกขั้นตอน กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 2. รู้กระบวนการทดสอบผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสร้างผ้าทอต้นแบบ และ การตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการสร้างผ้าทอต้นแบบ และ การตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอต้นแบบ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสร้างผ้าทอต้นแบบได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แนวคิดการออกแบบผ้าทอ หมายถึง การต่อยอดรูปแบบการคิดในหลากหลายสาขาวิชา ผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดชนิดใหม่ นำไปสู่การพัฒนาผ้าทอ ที่มี “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นแก่นสำคัญ
   2. ข้อกำหนดการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น โครงสร้างผ้าทอ (Construction)
  ลักษณะการขัดสานกันของเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งเป็นตัวกำหนดขั้นพื้นฐานในการทอ เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างผ้าจึงเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดและองค์ประกอบที่สำคัญๆ ของผ้าทอ ดังนี้
  - ลายทอ
  รายละเอียดต่างๆ ของเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่ง อาทิเช่น ชนิดเส้นด้าย เบอร์ด้าย จำนวนเกลียว/นิ้วหรือ เมตร ทิศทางเกลียว จำนวนเส้นควบ ส่วนผสมเส้นใย
   ความถี่ของเส้นยืนและเส้นพุ่ง/นิ้วหรือเซนติเมตร
   ความกว้างหน้าผ้า
   โครงสร้างลายผ้าทอพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างผ้าทอลายขัด โครงสร้างผ้าทอลายทแยง และโครงสร้างผ้าทอลายต่วน
   โครงสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมเขียนได้หลายวิธี อาทิเช่น
  โครงสร้างลายผ้าขัด plain 1/1 uT/C 45 × C32 60”
   66 × 52
   ความหมาย plain 1/1 = ลายขัด แบบ 1/1
   ตัวเลขด้านบนของเส้น
   T/C 45 = ชนิดเส้นยืนเป็นเส้นด้ายใยผสม Tetoron (Polyester)/ฝ้าย (cotton) เบอร์ 45
   C = ชนิดเส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายฝ้าย 100% เบอร์ 32
   ตัวเลขด้านล่างของเส้น
   66 = ความถี่เส้นด้ายยืน 66 เส้น/นิ้ว
   52 = ความถี่เส้นด้ายพุ่ง 52 เส้น/นิ้ว
   60” = ความกว้างหน้าผ้า 60 นิ้วเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ
ผลิตผ้าทอต้นแบบ