หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-061ZA
TEX-ZZZ-5-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ รวมถึงการเลือกผ้าทอตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ และการทดสอบผ้าทอตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030701 วิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ

1. ระบุปัญหาของผ้าทอจากข้อมูลที่รับ
2. ระบุแนวทางการแก้ปัญหาการปรับปรุงผ้าทอ
3. รายงานผลแนวทางในการปรับปรุงผ้าทอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1030702 เลือกผ้าทอตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ

1. เตรียมวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าทอ
2. เตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าทอ
3. ใช้เทคนิคให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าทอ

1030703 ทดสอบผ้าทอตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ

1. ระบุตัวอย่างทดสอบของผ้าทอตามขั้นตอนในการทดสอบ
2. ประเมินคุณภาพของผ้าทอตัวอย่างที่ทดสอบโดยเทียบกับผลการปรับปรุง
3. รายงานผลการทดสอบการปรับปรุงผ้าทอเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ
  2. ทักษะการจัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกข้อบกพร่องของผ้าสิ่งทอ
   3. ทักษะการประเมินแนวทางการแก้ปัญหา
   4. ปฏิบัติการทดสอบผ้าทอต้นแบบตามขั้นตอนในการทดสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ข้อกำหนดมาตรฐานของผ้าทอ
  2. รู้กระบวนการทดสอบผ้าทอเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ รวมถึงการเลือกผ้าทอตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ และการทดสอบผ้าทอตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ เลือกผ้าทอตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอ และ ทดสอบผ้าทอตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกผ้าทอตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าทอได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบผ้าทอตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อบกพร่องของผ้าทอ ผ้าทอที่บกพร่องหรือมีตำหนิ จะมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย ความบกพร่องจากคุณภาพของผ้าทอ และความบกพร่องจากสมบัติ ผ้าทอ
  1.1 ความบกพร่องจากคุณภาพของผ้าทอ หมายถึง ความบกพร่องของผ้าทอที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อาทิเช่น
  - ความบกพร่องจากการลงแป้ง
  - ความบกพร่องจากด้ายยืน
  - ความบกพร่องจากด้ายพุ่ง
   - ความบกพร่องจากการทอ
  1.2 ความบกพร่องจากสมบัติของผ้าทอ หมายถึง ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจาก สมบัติของผ้าทอไม่ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการในการใช้งาน เช่น ผ้าที่จะใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนต้องเลือกเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงอันดับแรก ต่อมาเลือกดูโครงสร้างเส้นด้ายที่จะช่วยเพามความแข็งแรงให้เส้นด้ายมากขึ้น และเลือกโครงสร้างผ้าที่เหมาะสม ให้สามารถทนแรงที่ลูกกระสุนทะลุทะลวงผ้าได้ดี รับแรงกระแทกต่อผืนผ้าได้ดี มีการยุบตัวของผ้าต่ำ ในทางตรงกันข้าม หากเลือกเส้นใยถูกต้อง ที่มีความแข็งแรงสูง แต่ถ้าโครงสร้างเส้นด้าย และผ้าไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ผ้าชนิดนั้นมีสมบัติด้อยลงจากเดิมได้
  2. การทดสอบสิ่งทอ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอตามมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO ASTM USTER ที่สอดคล้องกับคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการของแต่ละสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบความต้องการของตลาด
ปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ