หน่วยสมรรถนะ

ผลิตเส้นด้ายต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-057ZA
TEX-ZZZ-5-067ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตเส้นด้ายต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยของความสามารถนี้จะครอบคลุมทักษะและความรู้และเทคนิคที่จำเป็นในการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และการตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030301 สร้างเส้นด้ายต้นแบบ

1. เตรียมผลิตเส้นด้ายต้นแบบตามข้อสรุปแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย
2. ตั้งค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ ตามคู่มือการใช้
3. ใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้ายต้นแบบเพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับการผลิตเส้นด้ายต้นแบบให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติการ

1030302 ตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายต้นแบบ

1. ผลิตเส้นด้ายต้นแบบได้ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ
2. ระบุความผิดพลาดของการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
3. กำหนดกระบวนการ เทคนิค และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายต้นแบบเพื่อตรวจสอบการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะวิเคราะห์ข้อกำหนดการออกแบบ 2. บันทึกขั้นตอน กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 2. รู้กระบวนการทดสอบเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และ การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และ การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสร้างเส้นด้ายต้นแบบได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายต้นแบบได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แนวคิดการออกแบบเส้นด้าย หมายถึง การต่อยอดรูปแบบการคิดในหลากหลายสาขาวิชา ผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดชนิดใหม่ นำไปสู่การพัฒนาเส้นด้าย ที่มี “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นแก่นสำคัญ
  2. ข้อกำหนดการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น ทิศทางเกลียว จำนวนเกลียว/นิ้ว หรือ เมตร ขนาดหรือเบอร์ด้าย ส่วนผสมของเส้นใย ด้ายเดี่ยว ด้ายควบ ด้ายหวี/ด้ายสาง (combed / carded) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับปรุงคุณภาพผ้าถัก
ผลิตผ้าถักต้นแบบ