หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-053ZA
TEX-ZZZ-5-063ZA
TEX-ZZZ-5-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถัก รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผ้าถัก และการปรับปรุงคุณภาพของผ้าถัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1023001 วางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถัก

1. ระบุข้อมูลคุณภาพของผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ระบุข้อมูลสมบัติของผ้าถักได้ถูกต้องตามคุณภาพของผ้าถักที่ต้องการขององค์กร
3. วิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลคุณภาพของผ้าถักที่ต้องการขององค์กรและเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
4. กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

1023002 ควบคุมคุณภาพของผ้าถัก

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณภาพของผ้าถักที่ต้องการ
3. ตรวจสอบคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องตามแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถักของสถานประกอบการ
4. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณภาพของผ้าถักที่ตรวจสอบ

1023003 ปรับปรุงคุณภาพของผ้าถัก

1. วิเคราะห์ผลคุณภาพของผ้าถักได้ถูกต้องหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการผลิตผ้าถัก
2. กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผ้าถักได้ถูกต้องตามคุณภาพของผ้าถักที่ต้องการ
3. ปรับปรุงการผลิตผ้าถักเพื่อให้ได้คุณภาพของผ้าถักตามที่ต้องการได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การควบคุมคุณภาพผ้าถัก 2. การตรวจสอบคุณภาพผ้าถัก 3. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดการออกแบบผ้าถัก 2. มาตรฐานการทดสอบผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถัก รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผ้าถัก และ การปรับปรุงคุณภาพของผ้าถัก
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของกำหนดแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถัก รวมถึงการควบคุมคุณภาพผ้าถัก และการปรับปรุงคุณภาพของผ้าถัก
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าถักได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมคุณภาพของผ้าถักได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับปรุงคุณภาพของผ้าถักได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. คุณภาพของผ้าถัก ในการควบคุมการถักผ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมคุณภาพผ้าถัก ได้แก่ โครงสร้าง ความกว้างของผืนผ้า และน้ำหนักของผ้ามาตรฐานในแต่ละแบบหรือชนิด
  2. โครงสร้างผ้าถัก ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ อาทิเช่น เบอร์ด้าย คุณภาพการกรอด้าย ความเสียดทานในเครื่องจักร ความตึงผ้า ห่วงและความยาวห่วง การป้อนเส้นด้าย
  3. น้ำหนักของผ้าถัก จะถูกควบคุมด้วยความถี่ของเข็มต่อนิ้ว (Guage) บนเส้นรอบวงของกระบอกเข็มและการปรับตั้งปริมาณการป้อนเส้นด้ายต่อคอร์ส (course length)
  4. ความกว้างของผ้า ถูกควบคุมด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกเข็มหรือไซลินเดอร์ (Cylinder diameter) ความถี่ของเข็ม(Gauge) และจำนวนเข็มบนเครื่อง บนกระบอกเข็มหรือ ไซลินเดอร์ (Cylinder)
  5. การตรวจสอบคุณภาพของผ้าถัก หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของผ้าถักตามมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO ASTM USTER ที่สอดคล้องกับคุณภาพของผ้าถักที่ต้องการของแต่ละองค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ
ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน