หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-052ZA
TEX-ZZZ-5-062ZA
TEX-ZZZ-5-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการพัฒนาผ้าถักตามข้อมูลการออกแบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และการทดสอบ ผ้าถักต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก

1. ระบุวัตถุประสงค์ของการออกแบบผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าถักที่ต้องการออกแบบ
2. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลการออกแบบผ้าถัก
3. วิเคราะห์คุณสมบัติของผ้าถักที่ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

1022902 กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ

1. เลือกเส้นด้ายได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ
2. เลือกเครื่องจักรได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ
3. ระบุสภาวะในการผลิตผ้าถักต้นแบบได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ

1022903 ทดสอบผ้าถักต้นแบบ

1. ระบุหัวข้อทดสอบได้ถูกต้องตามข้อมูลสมบัติของผ้าถักที่ต้องการ
2. เลือกมาตรฐานการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าถักที่ต้องการ
3. ดำเนินการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าถักที่กำหนด
4. รายงานผลการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าถักที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ผ้าถัก 2. วิเคราะห์พารามิเตอร์ของผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้เทคนิคการผลิตผ้าถัก 2. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
   3. รู้ขั้นตอนการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบ ผ้าถักต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบผ้าถักต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการออกกแบบผ้าถักได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบผ้าถักต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. รูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ หมายถึง ชนิดและประเภทของผ้าถัก อาทิเช่น ผ้าเพลนนิต ผ้าเพลตเตด ผ้าพีเก ผ้าลาคอสต์ ผ้าดับเบิลลาคอสต์ ผ้าถักขน ผ้าถักขนยาว ผ้าริบ ผ้าเพิร์ลนิต เป็นต้น
  2. สภาวะในการผลิตผ้าถักต้นแบบ หมายถึง ข้อกำหนดที่ใช้ในการผลิตผ้าถักเพื่อให้ได้ผลผลิตของผ้าถักตรงกับความต้องการ อาทิเช่น ความกว้างของผ้า-หน่วยนิ้ว น้ำหนักของผ้า-หน่วยกรัมต่อตารางเมตร โครงสร้างและลายผ้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ผลิตผ้าทอต้นแบบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน