หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-051ZA
TEX-ZZZ-4-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2141 วิศวกรฝ่ายผลิตผ้าถัก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนการผลิตผ้าถัก ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิตผ้าถัก รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตผ้าถัก และ การจัดทำแผนการผลิตผ้าถัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022801 รวบรวมข้อมูลการผลิตผ้าถัก

1. รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบคงคลังเพื่อวางแผนการผลิตผ้าถัก
2. รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตผ้าถัก
3 รวบรวมกำลังคนที่ใช้ในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตผ้าถัก

1022802 วิเคราะห์ข้อมูลในการผลิต

1 วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบคงคลังเพื่อการผลิตผ้าถัก
2 วิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผ้าถัก
3 วิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนที่ใช้ในการผลิตผ้าถัก

1022803 จัดทำแผนการผลิตผ้าถัก

1 กำหนดแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบได้ตรงตามตารางการผลิตหลัก
2 กำหนดแผนการใช้งานเครื่องจักรได้ตรงตามตารางการผลิตหลัก
3 กำหนดแผนการผลิตผ้าถักให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ มีทักษะในการคำนวณองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น เวลา จำนวนเครื่องจักร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้เทคนิคการผลิตผ้าถัก 2. มีความรู้เทคนิคการวิเคราะห์งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิตผ้าถัก รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิต และ การจัดทำแผนการผลิตผ้าถัก
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตผ้าถัก การวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตผ้าถัก และ การจัดทำแผนการผลิตผ้าถัก
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตผ้าถักได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตผ้าถักได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำแผนการผลิตผ้าถักได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แผนการจัดเตรียมวัตถุดิบ อาทิเช่น รอบการสั่งซื้อ ปริมาณ ชนิด ประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น
  2. ตารางการผลิตหลัก คือตารางที่กำหนดปริมาณการผลิตเส้นด้ายแต่ละชนิด โดยจะให้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าว่า ต้องการเส้นด้ายอะไรและปริมาณเท่าใด
  3. ตารางการผลิตรวม จะระบุปริมาณที่ต้องผลิตในลักษณะหมวดหมู่ของเส้นด้าย เวลาทำงานมาตรฐาน และมูลค่าทางการเงิน ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการผลิตรวม อาทิเช่น แผนการเงิน ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเครื่องจักร จำนวนพนักงานที่มีอยู่ นโยบายการจัดการวัตถุดิบคงคลัง ประสิทธิภาพของผู้จัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าถัก
วางแผนการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน