หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-050ZA
TEX-ZZZ-4-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2141 วิศวกรฝ่ายผลิตผ้าถัก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะทำการผลิตผ้าถัก และวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022701 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน

1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตผ้าถัก
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าถัก
3. บันทึกข้อมูลสถิติสาเหตุที่เกิดปัญหาของการผลิตผ้าถัก
4. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าถัก

1022702 วางแผนป้องกันในการปฏิบัติงาน

1. กำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. ถ่ายทอดแนวทางการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการประเมินสถานการณ์การเกิดปัญหา 2. สามารถอธิบาย และให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ข) ความต้องการด้านความรู รู้ขั้นตอนการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน และ การวางแผนป้องกันในการปฏิบัติงาน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน และ การวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงานได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนป้องกันในการปฏิบัติงานได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น ปัญหาเส้นด้าย ปัญหาการปรับเครื่องถัก ปัญหาการตรวจสอบและบำรุงรักษา เป็นต้น
  - ปัญหาเส้นด้าย คุณภาพเส้นด้ายต่ำกว่ามาตรฐาน Uster, ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการกรอด้าย
   - ปัญหาการปรับเครื่องถัก การปรับเครื่องถักไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
  - ปัญหาการตรวจสอบและบำรุงรักษา ปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษาที่กำหนด อาทิเช่น การทำความสะอาดฝุ่นละออง เศษเส้นใย น้ำมันและสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องถัก การหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นตามที่คู่มือการใช้งานเครื่อง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน